Bên công ty sẽ thu những khoản phí gì?

Sky of Daydreamers 25/02/2019

nhuong-quyen-thuong-hieu


Cửa hàng nhượng quyền sẽ phải nộp những khoản phí nào cho Gunshop


Cửa hàng được nhượng quyền sẽ phải nộp phí nhượng quyền thương hiệu, phí duy trì thương hiệu hàng tháng. Tuy nhiên, để hỗ trợ chủ cửa hàng, phí nhượng quyền và phí duy trì thương hiệu sẽ được miễn phí trong năm đầu tiên. Nhưng nếu sau một năm, cửa hàng vẫn không có lãi thì Gunshop vẫn không thu bất kì phí nào cho đến khi cửa hàng hoạt động có lãi. Ngoài ra, với những cá nhân không đủ vốn, Gunshop cũng hỗ trợ 20-30% vốn để mở cửa hàng.